+48 52 379 91 62

Dyrekcja Hotelu będzie wysoko cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu hotelu, który służyć ma zapewnianiu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§1 Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

§2 Hotel ma obowiązek zapewnić:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  • bezpieczeństwo pobytu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej godzinie
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
  • Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa w hotelu oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§3 Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty
te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§4 Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 8:00 do godz. 20:00.

§5 W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§6 Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. W Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia we wszystkich pomieszczeniach. Osoby łamiące niniejszy
zakaz zostaną obciążone karą w wysokości 500 zł.

§7 Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.